راهنمای سایت


پسرک چهار ساله از مادرش پرسید: مامان، پسر خاله حمید چطور به دنیا آمده؟

مادرش جواب داد: او را حاجی لک لک  آورده

پسر دایی، محسن چی؟  مادرش گفت او را هم لک لک آورده

 خلاصه تمام بچه های فامیل را نام برد و جواب همان بود که همه را  لک لک  تحویل داده

عاقبت پسر حوصله اش سر رفت و گفت عجب فامیل بیعرضه و بی بخاری  داریم

 

حتی یک نفر نیست که با زنش بخوابد و بچه درست کند


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

معیشت مردم

منشور زمان

ايران در ۵۰

دور دنیا

شهر نو

انواع زلزله

پلیس های دنیا

گوز ممنوع

 شیخ بستری

روی شتر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2105

2104

2103

2102

2101

2100

2099

2098

2097

2096

2095

2094

2093

2092

2091

2090

2089

 


تاجگذاریخانه و خاتونفکس از عقبصيغه يا عقدي

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

 

1408

1407

1406

1405

1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

 


آینه معجزه گرروش مارگاریتاپیام رادیوییغذای مکزیکی

908

907

906

905

904

903

902

901

900

899

898

897

896

895

894

893

892

 

407

406

405

404

403

402

401

400

399

398

397

396

395

394

393

392

391

 


ابوالفضل

مخرج مشتركجاده رشت

کلاس دوم 
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها